Çimento

Cimento nga kompanite me te medha ne Shqiperi, Colacemi dhe Titan, shitet me thase dhe me paleta.